Σοβαρός προβληματισμός

Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν τον κόσμο κυβερνούν κάποιοι έξυπνοι που μας δουλεύουν ή κάποιοι ηλίθιοι που μιλάνε σοβαρά.

Mark Twain, 1835-1910, Αμερικανός συγγραφέας

Σάββατο, 13 Ιουνίου 2020

Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙ : ΤΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΝΕΙΣ; ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ: ΠΡΟΣΦΥΦΑΣ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ
Τό πλέον ἀνέμελον, ἐπιτυχημένον, κερδοφόρον, ἐπάγγελμα τοῦ Πλανήτη Γῆ εἶναι αὐτό τοῦ ἐπεγγελματία πρόσφυγα καί μετανάστη.
Ἀπό τά χιλιάδες ἐπαγγέλματα πού ὑπάρχουν, οἱ μοναδικοί ἐπαγγελματίες πού δέν προβληματίζονται διά τήν ἐπιβίωσιν τῆς ἐπιχειρίσεως των, καθ΄ὅτι εἶναι προμελετημένη καί δεδομένη ἡ ἐπιτυχία της καί ἡ κερδοφορία της, εἶναι αὐτοί τοῦ ἐπεγγελματία πρόσφυγα καί μετανάστη.
Οὐδόλως προβληματίζονται διά τό πῶς θά πληρώσουν τήν ἐφορίαν καί τόν μισθόν εἰς τούς ὑπαλλήλους των.

Εἶναι οἱ μόνοι ἐπαγγελματίες πού εἶναι ξένοιαστοι, αἰσιόδοξοι, εὐχάριτες καί χαμογελαστοί, καθ’ ὅτι ζοῦν καί διάγουν μίαν ἄνετον, παρασιτικήν, πλουσιοπάροχον, καπιταλιστικήν ζωήν.
Δέν τούς ἀπασχολεῖ διά τό πῶς θά ἐξοικονομήσουν τό γάλα τῆς πολυτέκνου οἰκογενείας των, καί ὅτι δέν θά πᾶνε τά παιδιά τους σχολεῖον.
Τούς βλέπεις νά περπατοῦν κορδοτοί, ἀλαζωνικοί, ὑπερόπτες μέ ψιλά τό κεφάλι, καί μέ τρία, τέσσερα…τέκνα. Καί πῶς ἐπιτυγχάνονται αὐτά τά καλά; καί πῶς τά ἔχουν κατακτήσει; εἶναι πολύ ἀπλόν, μέ μίαν ἀπλήν αἴτησιν.
Εἰσβάλλεις βιαίως καί παρανόμως εἰς μίαν χώραν, καί ΔΗΛΩΝΕΙΣ μέ μίαν ἀπλήν αἴτησιν ὅτι εἶσαι πρόσφυγας ἤ μετανάστης. Καί ποία εἶναι ἡ χώρα πού αἱ κυβερνήσεις καί ὄχι ὀ λαός τούς καλοδόχονται. Μά βεβαίως ἡ κυβέρνησις τοῦ Τσίπρα καί Μητσοτάκη. Ἀνθελληνικαί κυβερνήσεις νομοθετοῦν ὑπέρ αὐτῶν, τάπάντα ὑπέρ αὐτῶν. Ὅλαι δέ αἱ ὑπηρεσίαι τοῦ δημοσίου τρέχουν καί πέφτουν εἰς τά πόδια των διά νά τούς ἐξυπηρετήσουν, τούς καλοδέχονται, τούς γλυκοφιλοῦν . Καί τοῦτο διότι εἶναι ἀνθρωπίσκοι καί ὑπαλληλίσκοι τοῦ δημοσίου, ποῦ εὐχαρίστως γίνονται δούλοι τῶν λ@θροεισβολέων, προκειμένου καί αὐτοί νά πάρουν τόν μισθουλάκον τους.
Αἱ κυβερνήσεις χρησιμοποιοῦν ἀκόμη καί τόν στρατόν προκειμένου νά τούς ἐξυπηρετησουν. Ὁ στρατός μας, ἀπό τάς ἀνθελληνικάς κυβερνήσεις, ταπεινώνεται καί ἐξευτελίζεται, γενόμενος παραδουλεύτρα τῶν (προσφύγων) λ@θροεισβολέων. Καί τοῦτο συμβαίνει διότι δέν ὑπάρχουν ἀξιωματικοί μέ γαλόνια καί οὔμπαλα διά νά συλλάβουν τούς ἀνθέλληνες πρωθυπουργούς ἔστω καί γιά πέντε λεπτά.
Λέγοντας ὅτι τό κάμω, γιά τήν Ἐλλάδα ρέ γαμῶτο καί διά τήν τιμήν τοῦ ἐνδόξου στρατοῦ μας.
Ὁ Μητσοτάκης χρησιμοποιεῖ εἰς βάρος τῶν Ἐλλήνων πού δέν θέλουν τούς λ@θροεισβολεῖς, τήν ΒΙΑΝ τῶν Μ.Α.Τ, προκειμένου νά κτίση πόλεις εἰς τούς λ@θροεισβολεῖς Μουσουλμάνους. Χρήζει Ψυχιατρικῆς ἀναλύσεως τό ΚΙΝΗΤΡΟΝ ΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ τοῦ Μητσοτάκη κατά τῶν Ἑλλήνων. Διατί τόσον ΜΙΣΟΣ ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων Κυριάκο Μητσοτάκη.
Μέ τήν δήλωσιν του ὅτι εἶναι πρόσφυγας ἤ μετανάστης, προστρέχουν ἀφιλοκερδῶς καί μέ φιλευσπλαχνίαν ἑκατοντάδες Μ.Κ.Ο ἀπ’ὅλον τό πλανήτην Γῆ διά νά τούς ἐξυπηρετήσουν. Πρῶτοι ἀπ’ ὅλους προστρέχουν, ὁ Σόρος καί τό Σόϊ τοῦ Μητσοτάκη.
Προκειμένου αἱ ἀνθελληνικαί κυβερνήσεις νά τούς ἀπαλλήνουν τόν πόνον ἀπό τήν τρομερήν ταλαιπωρίαν καί τήν ἀβάσταχτον κούρασιν πού ὑπέστησαν διά νά εἰσβάλλουν εἰς τήν Πατρίδαν μας, κάνουν τήν ΑΙΤΗΣΙΝ τοῦ πρόσφυγα καί μετανάστη, καί τότε τούς βάζουν σέ πεντάστερα παραθαλάσσια ξενοδοχεία. Τσάμπα τρῶνε, Τσάμπα πίνουναι, Τσάμπα κοιμοῦνται, Τσάμπα πηδιοῦντ@ι, Τσάμπα
γενοβολᾶνε. Καί ἀφοῦ τά ἔχουν ὄλα τσάμπα, ἔχουν καί τό μηνιάτικο τῶν 450 ΕΥΡΩ, κάθε μήνα νά πέφτη. ΕΙΝΑΙ Ο ΕΞΥΠΝΟΣ ΠΑΡΑΣΙΤΙΣΜΟΣ. Δήλωσε πονεμένος λ@θρομετανάστης, καί ὁ κούλης σοῦ ἀνοίγει διάπλατα τάς θύρας.
Ἐπί πλέον ἔχομεν καί ἄλλον ἔναν φιλάνθρωπον ὀργανισμόν τόν Ο.Η.Ε. πού διά τούς ἰδικούς του λόγους, Τόν Προδότην, τόν Λιποτάκτην, τόν Κοπανατζήν τῆς Πατρίδος των, τόν βαπτίζει πρόσφυγα, καί τό μόνον πού κάμει εἶναι νά ἀποστέλλει διαταγάς διά νά ἀγκαλίασωμεν μέ ἀγάπην αὐτούς. Καί λέγομεν τοῦτο, διότι ὄταν εἰς τήν ἀγαπημένην μας Πατρίδαν εἰσέβαλλον οἱ Ἰταλοί καί οἱ Γερμανοί, οὐδείς Ἕλλην ἔγινεν πρόσγυγας. Οἱ Ἕλληνες μέ τό χαμόγελο εἰς τά χείλη, ἐπῆγον νά πεθάνουν διά τήν Πατρίδαν τους ὅπως χιλιάδες χρόνια ξεύρουν νά κάμουν. Καί εἰς τάς Θερμοπύλας οἱ Λακεδεμόνιοι ἔκαναν τό μπάνιο τους, ἐκτενίζοντο καί τραγουδοῦσαν, πρό τοῦ θανάτου.
Ἐπί πλέον ὑπάρχουν καί λιγοστοί νεολαῖοι πού τρέχουν νά τούς προϋπαντήσουν μέ ἀνθοδέσμες καί τριαντάφυλλα, τούς ἀποκαλοῦν δέ ΑΔΕΛΦΙΑ ΜΑΣ. Αὐτοί οἰ νεολαῖοι δέν ἀποκαλοῦν τούς Ἕλληνες ἀδέλφια μας, ἀλλά τούς Μουσουλμάνους λ@θροεισβολεῖς. Καί ἔχουν δίκιο νά τούς ἀποκαλοῦν ἀδέλφια τους, διότι ὁ παππούς τους ὁ Ζαχαριάδης ἔχει δηλώσει ὅτι, «το εικοσιένα είναι ένας σταθμός στη νεοελληνική ιστορία ή πιο σωστά στη ρωμαίικη ιστορία, γιατί οι αρχαίοι Ελληνες με τους σημερινούς ρωμηούς δεν έχουν κανέναν απολύτως φυλετικό δεσμό».
Καί μιά καί ἀναφέρεται εἰς τό 1821 δηλ. εἰς τήν Τουρκοκρατίαν, τούς λέγει ὅτι εἶσθε Τουρκομπ@σταρδοι, διότι ἡ γιαγιά σας εἶναι μία τσούλ@ πού πῆγαν καί μαρκ@λήθηκαν εἰς τό χαρέμι τοῦ Πασᾶ. Ὀπότε δέν γνωρίζατε ποία εἶναι ἡ καταγωγή σας, δέν γνωρίζετε ποία εἶναι ἡ γιαγιά σας πού πῆγεν καί μαρκ@λήθηκεν μέ ἕναν ἤ πολλούς ἄθλιους καί βρωμι@ριδες Τούρκους. Ἐσεῖς οἱ νεολαῖοι μαζί μέ τούς λ@θροεισβολλεῖς πρέπει νά ἀποχωρήσετε ἀπό αὐτόν τόν Ἱερόν τόπον, διότι δέν εἶναι χῶρος, ἀλλά ἡ Πατρίδα τοῦ Πλάτωνα, τοῦ Σωκράτη, τοῦ Ἀριστοτέλη, τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, τοῦ Κωνσταντίνου Πλαιολόγου, τοῦ Κολοκοτρώνη κ.λ.π. Ἡ Παρακαταθήκη πού μᾶς ἔχουν ἀφἠσει οἱ Σοφοί, οἱ Μεγαλοπρεπεῖς, οἱ Ἀνδρεῖοι, οἱ Γενναῖοι πρόγονοι μας εἶναι ὅτι ἡ Ἑλλάς πρέπει νά κατοικῆται μόνον ἀπό Ἔλληνες.
«τὴν γὰρ χώραν οἱ αὐτοὶ αἰεὶ οἰκοῦντες διαδοχῇ τῶν ἐπιγιγνομένων μέχρι τοῦδε ἐλευθέραν δι’ ἀρετὴν παρέδοσαν». Αὐτήν τήν χώραν οἱ ἴδιοι ἄνθρωποι πάντοτε κατοικοῦν διαδέχοντας ἡ μία γενεά τήν ἄλλην, ἐλευθέραν δέ καί μέ ἀρετήν μάς τήν παρέδωσαν. Αὐτά μᾶς λέγει ἡ μεγαλυτέρα πολιτική προσωπικότης ὅλων τῶν ἐποχῶν, ὁ Περικλέας, εἰς τήν πεφωτισμένην ὀμιλίαν του πρός τούς Ἀθηναίους, πού ἐχει λάβει τήν ὀνομασίαν, ὁ «Ἐπιτάφιος τοῦ Περικλέους». Μάς παρέδωσαν Πατρίδαν Ἐλευθέραν καί μέ ἀρετήν. Ἕνα ἔχομεν Ἱερόν καθῆκον νά τούς τιμῶμεν, διότι τοῦτο εἶναι καί δίκαιον καί πρέπον

Δεν υπάρχουν σχόλια: